Verksamhet

Verksamhet

Advokatfirman bedriver allmänpraktik


Brottmål

Uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde (företrädare för brottsoffer).


Skadestånd i anledning av brott.


Familjerätt

Boutredningar, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor m m .

Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister.


Asylrätt

Offentligt biträde i ärenden angående uppehållstillstånd m m.


Skadeståndsrätt och person/trafikskaderätt

Biträde vid reglering av person- och egendomsskada.


Fastighetsrätt

Tvister ang fel i fastighet, upprättande av köpehandlingar, arrendeavtal m m.


Förvaltningsrätt

Biträde i mål vid förvaltningsdomstol gällande mål om omhändertagande av barn, missbrukare eller psykiskt sjuka.


Vi förmedlar rättsskydd och allmän rättshjälp

(se vidare under Arvode och fakturering)