Kundinformation

Behandling av personuppgifter - information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Advokatfirman Bertil Andersson AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penning-tvättskontroll.


Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål Dessa uppgifter behandlas på grundval av följande lagliga grunder;

* för att fullgöra avtal mellan oss

* för att fullgöra en rättslig förpliktelse

* för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t ex i egenskap av offentlig försvarare)

* för att det föreligger samtycke 

* för att det föreligger ett berättigat intresse 


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan Advokatfirman Bertil Andersson AB och dig då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.


Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Bertil Andersson AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendet slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Bertil Andersson AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsningsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om dina person-uppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt sam-tycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan det återkallades. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).


Kontakta oss på info@advokatfirman.net om du har några frågor om vår personuppgifts-

behandling.


______________________________Konsument som är missnöjd med advokatfirmans debitering kan - om samförståndslösning ej kan uppnås - begära prövning av anspråket hos Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm