Arvode och fakturering

Arvode och fakturering

Vi tillämpar i de flesta ärenden den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som år 2024 uppgår till 1.913 kr och 75 öre / tim inkl moms. I affärsjuridiska ärenden tillämpas som regel en högre timkostnad.


Vi kan komma att löpande debitera arvode för utfört arbete, omkostnader och utlägg.


Vid vissa uppdrag förbehåller vi oss också att kunna fakturera arvodesbelopp á conto och äger rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.


Vi bokför och debiterar allt nedlagt arbete, inkl kontakter (t ex e-post och

telefonsamtal) med klienter, ombud, myndigheter, domstolar m m.


I många fall finns det möjlighet att få ersättning för stora delar av advokatkostnaderna genom att använda rättsskyddet i hemförsäkringen eller under vissa förutsättninger genom rättshjälp.


Rättsskydd

Rättsskydd ingår vanligtvis i försäkringstagarens hemförsäkring och får tas i anspråk för en pågående tvist och täcker nödvändiga och skäliga advokat-, utrednings- och rättegångskostnader. För att kunna använda rättsskyddet måste försäkringstagaren få få sitt försäkringsbolags godkännande och betala en självrisk på vanligtvis 20% av den totala kostnaden i tvisten. Ytterligare information finns i villkoren för försäkringen. Vi ombesörjer kontakterna med försäkringsbolaget.


Rättshjälp

Rättshjälp beviljas endast om den sökande inte har rättsskydd. Inte heller den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde ha haft rättsskyddsförsäkring kan få rättshjälp. Om det finns särskilda skäl skall dock den som borde ha haft en rättsskydddsförsäkring kunna få rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller rättshjälpsmyndighet. Om rättshjälp beviljas står staten för kostnaderna, förutom en självrisk (2% - 40%) som varierar i storlek med den sökandes ekonomiska förhållanden enligt en fastställd tabell. Vi biträder med ansökan om rättshjälp.


Rådgivning

Innan rättshjälp beviljas måste den sökande först sökt juridisk rådgivning mellan en och två timmar. Denna kostnad måste den sökande själv stå för. Rådgivning debiteras i enlighet med Domstolsverkets tariff; 1.913 kr och 75 öre / tim inkl moms. I vissa fall kan rådgivningsavgiften nedsättas.