Verksamhet

Verksamhet

Advokatfirman bedriver allmänpraktik


Brottmål

Uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde (företrädare för brottsoffer).


Skadestånd i anledning av brott.


Familjerätt

Boutredningar, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor m m .

Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister.


Asylrätt

Offentligt biträde i ärenden angående uppehållstillstånd m m.


Skadeståndsrätt och person/trafikskaderätt

Biträde vid reglering av person- och egendomsskada.


Fastighetsrätt

Tvister ang fel i fastighet, upprättande av köpehandlingar, arrendeavtal m m.


Förvaltningsrätt

Biträde i mål vid förvaltningsdomstol gällande mål om omhändertagande av barn, missbrukare eller psykiskt sjuka.


Vi förmedlar rättsskydd och allmän rättshjälp

(se vidare under Arvode och fakturering)

Advokatfirman Bertil Andersson AB, Parkgatan 2, 261 31 Landskrona, tel 0418-175 25, e-post info@advokatfirman.net

Copyright © 2017 Advokatfirman Bertil Andersson AB